Navigácia

O škole

      Základná škola – Alapiskola Bátka  je plnoorganizovaná škola s 24 triedami, s ročníkmi   1 – 9 a špeciálnymi triedami. Školu navštevuje okolo 500 evidovaných žiakov. Na prvom stupni sa vzdeláva približne 130 žiakov a 2. stupeň navštevuje 320 žiakov. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdelávajú v špeciálnych triedach. Niektorí žiaci majú prerušené štúdium.

      Riaditeľkou školy je PaedDr. Csilla Sebőková, ktorá presadzuje inovatívne tendencie vo výchove a vzdelávaní. Výchovno - vzdelávací proces zabezpečuje 35 pedagogických zamestnancov a 4 asistenti. Škola zamestnáva 15 nepedagogických zamestnancov. Žiaci majú možnosť učiť sa v moderne a esteticky vybavených priestoroch.  Obnovený areál školy, 2 športové ihriská a park s rajskou záhradou a oddychovými zónami prispievajú k  zdravému fyzickému a duševnému vývinu detí.

      Dvojjazyčné logo školy naznačuje, že v škole prebieha vyučovanie v slovenskom  a maďarskom jazyku. Väčšina žiakov dochádza za vzdelaním z okolitých dedín. Symboly v logu školy – veselé detské postavičky vyjadrujú úsilie učiteľov, aby žiaci chodili do školy s radosťou. Tvar loga – oko a dlaň poukazujú na to, že deti sú pod stálym dohľadom a v priestoroch školy sa môžu cítiť v bezpečí.

      Motto našej školy vystihuje, čo je jej poslaním. Je voľným prekladom úryvku z textu maďarského hudobníka Ákosa:

Si tu preto, aby si všetko videl,

rozumel slovu, čítal písmo.

Si tu preto, aby si sa všetko naučil,

vzlietol k nebesiam a do prachu nezapadol.

 

Škola sa riadi koncepciou rozvoja, ktorá je rozdelená na tri oblasti:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zabezpečenie korektného riadenia, efektívneho organizovania a hospodárenia školy
 • vytvorenie profilu školy „Škola 21. storočia“

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú:

 • vytvoriť pre žiakov také podmienky, ktoré znamenajú pevný základ k uplatneniu sa v živote
 • zabezpečiť také možnosti, aby dospievajúca mládež mohla byť právom hrdá na svoju školu, dedinu a tradície
 • dosiahnuť, aby škola hrala dôležitú úlohu vo formovaní miestnej komunity
 • pre školu otvoriť takú perspektívu, aby sa stala centrom vzdelávania, rozvoja a kreativity.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Alapiskola Bátka
  980 21 Bátka č.172
 • +421 x0475697155

Fotogaléria